"C"liturgikus év SZÍNEZHETŐ REJTVÉNYEK és KOTTÁS VÁLASZOS ZSOLTÁROK

Katolikus vasárnapi Igeliturgiát színesíthetjük e rejtvények megfejtésével. Ha tetszik egy-egy rejtvény, nyomtassátok ki és gyerekeknek tegyétek elérhetővé!

Színes diaképeket ebben a témában itt találhatsz:

 http://labibbia.hupont.hu/24/feltamadas#ixzz43og4B6T2

HÚSVÉT 2.VASÁRNAPJAISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

 Húsvét 2. vasárnapja (Fehérvasárnap)

 A       ApCsel 2,42-47          1Pt 1,3-9              Jn 20,19-31

  B       ApCsel 4,32-35          1Jn 5,1-6              Jn 20,19-31

  C       ApCsel 5,12-16          Jel 1,9-11.12-13.17-19 Jn 20,19-31

 

OLVASMÁNYRA:-O-
SZENTLECKÉRE:jel_118_orokke.jpg

 

--------------------------------55 KÉRDÉS-------------------------------

"Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Meghaltam, s lám, mégis élek, örökké. Nálam van a halálnak és az alvilágnak a .........."?( mije?) Jel.1,17 

 

Ez derül ki ebből a válaszolgatós satírozós rejtvényből:

 55_kerdes_negyzethalo.jpg   

 Csak Igen-Nem-el felelj!

Satírozd be feketére azt a kockát, ahová a "NEM" válasz illik.   IGAZ-E, hogy :

A/1 Jézus feltámadt a halálból.
A/2 Jézus nem halt meg.
A/3 Jézus nem támadt fel a halálból.
A/4 Jézust Pilátus ártatlannak tartotta.
A/5 Jézus halálát előre elhatározta a zsidó főtanács.
A/6 Jézusnak halálfélelme volt.
A/7 Jézus testét kenyérként ehetjük a szentmisében.
A/8 Jézus vérét a bor színe alatt ízlelhetjük a 
szentmisében.
A/9 Jézus mindig megjelenik ott, ahol legalább ketten- 
hárman összejönnek az ő nevében.
A/10Jézus mindig megbocsájt, ha irgalmát kérik.
A/11Jézus többször beszélt apostoloknak a haláláról.

B/1 Jézus nagyszombaton támadt fel.
B/2 Jézus halála húsvéti áldozat volt.
B/3 Jézus halála megnyitja a menyországba az utat.
B/4 Jézus feltámadását minden apostol azonnal elhitte.
B/5 Jézus feltámadását eleinte az apostolok is kétkedve 
fogadták.
B/6 Jézus megmutatta a sebeit Tamás apostolnak.
B/7 Jézus előre megmondta, hogy fel fog támadni.
B/8 Jézus Húsvét vasárnap hajnalban támadt fel.
B/9 Jézus sírja előtt őrök őrködtek.
B/10Jézus sírját egy nagy kő fedte el.
B/11Jézus feltámadásakor földrengés volt.

C/1 Jézus először az őröknek jelent meg.
C/2 Jézus először Mária Magdolnának jelenik meg.
C/3 Jézust kertésznek vélte Mária Magdolna.
C/4 Jézus ma is a sírjában van.
C/5 Jézus testét az apostolk ellopták.
C/6 Jézus tetszhalott volt, feltámadása, csak túlélés 
volt.
C/7 Jézus haragudott azokra akik őt bántották.
C/8 Jézus lerombolta a Jeruzsálemi templomot.
C/9 Jézust soha többé senki sem látta.
C/10Jézus nem fog eljönni a világ végén.
C/11 Jézus először Szűz Máriának jelent meg.

D/1 Jézust a földbe temették.
D/2 Jézus teste nagyszombaton a kősírban feküdt.
D/3 Jézus lelke a pokolra szállt, hogy kiszabadítsa az ott 
lévőket.
D/4 Jézus kalácsot és vizet változtatott testévé vérévé az 
utolsó vacsorán.
D/5 Jézus kenyeret és bort rendelt áldozata jeleként.
D/6 Jézus feltámadásának hírét angyalok jelentették az 
asszonyoknak.
D/7 Jézus sírjában csak az üres lepleket látták az 
apostolok.
D/8 Jézus a világ végén újra eljön.
D/9 Jézus nős volt
D/10Jézus tiltotta a hús evést.
D/11 Jézus végső eljöveteléről a Jelenések könyvében 
olvashatunk.

E/1 Jézus mindig jelen van abban az emberben akin 
segítenünk kell.
E/2 Jézus sosem beszélt apostolainak a haláláról és 
feltámadásáról.
E/3 Jézus sosem tett csodát.
E/4 Jézus sok csodát tett.
E/5 Jézus vért izzadt halálfélelmében a Getszemani 
kertben.
E/6 Jézust Júdás árulta el harminc ezüst pénzért.
E/7 Jézus megmosta az apostolok lábát.
E/8 Jézus arcát Júdás megcsókolta. 
E/9 Jézus földi királyságot akart alapítani.
E/10Jézusnak nem fájtak a sebei.
E/11Jézus minden szenvedést azért viselt el, hogy mi 
üdvözülhessünk.

Mi alakult ki a képen végül?   ( megoldást ezen az oldalon az Evangélium alatt találsz.)


EVANGÉLIUMRA: jn_2019-31kod.jpg

tamas_egy_betu.jpg

 

jn_2019_lougrr.jpg 

 

 

 

Az alábbi színező megoldását megnézheted e lap legalján.

 

beke_veled.jpg 

 

ird_a_betuket_a_helyukre_jn2027.jpg

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------jn_2019-31_pontkoto.jpg

 

 ----------------------------------------------------------------------------

 

jn_2119.jpg

 

----------------------------------------------------------------------------

 

jn_2028.jpg

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

jn_2019_kulonbsegek.jpg

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

jn_2019_vonalas.jpg

 

 ----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ApCsel 5,12-16 OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből Az apostolok keze által sok jel és csoda történt a nép körében. Mindnyájan egy emberként voltak a Salamon-csarnokban. Mások közül senki sem mert közéjük elegyedni, de a nép sokra tartotta őket. A hívők – férfiak és nők – egyre nagyobb számban csatlakoztak az Úrhoz. Még a betegeket is kivitték az utcára, hordágyra fektették őket, hogy ha Péter arra megy, legalább az árnyéka érje egyiket-másikat. Sőt, még a Jeruzsálemhez közel eső városok népe is odatódult, vitték a betegeket, a tisztátalan szellemektől gyötörteket, és ezek mind meggyógyultak. Ez az Isten igéje.

 

 ---------------------------------------------------------------------------

 

LITURGIA:

 

33husvet_2.jpg

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 117,2-4.22-24.25-27a 6. tónus. Válasz: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad. Vö. 1. vers. 6. szám. Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 6. szám. Előénekes: Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, * mivel irgalma örökké megmarad. Mondja Áron papi háza is, * mivel irgalma örökké megmarad. Hívek: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad. Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. E: A kő, amelyet az építők félredobtak * íme, az vált szegletkővé. Mindezt az Úr vitte végbe, * csodálatra méltó a mi szemünkben. Ezt a napot az Úristen adta, * örvendjünk és vigadjunk rajta. H: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad. Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. E: Uram, szabadíts meg engem, * ó, Uram, adj nekünk bőséget. Áldott, aki jön az Úr nevében, † az Úr házából megáldunk titeket, * Isten az Úr, ő ragyog felettünk. H: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad. Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

Jel 1,9-11a.12-13.17-19 SZENTLECKE a Jelenések könyvéből Én, János, testvéretek Krisztus Jézusunk és az ő országának türelmes várásában, és társatok az üldöztetésben, a Patmosz nevű szigeten voltam, az Isten szava miatt, meg azért, hogy Jézus mellett tanúságot tegyek. Az Úr napján elragadtatásba estem. Hátam mögül, mint valami harsona, megszólalt egy hang: „Amit látsz, írd le egy könyvbe, és küldd el a hét egyháznak. Erre megfordultam, hogy megnézzem, ki szól hozzám. Amint megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, a gyertyatartók közt pedig valakit, aki az Emberfiához hasonlított. Bokáig érő ruhát viselt, aranyöv övezte mellét. Amikor megpillantottam, mint egy halott, a lába elé rogytam, de megérintett jobbjával, és megszólított: „Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Meghaltam, s lám, mégis élek, örökké. Nálam van a halálnak és az alvilágnak a kulcsa. Írd le hát, amit láttál, a jelent és ami ezután történik. Ez az Isten igéje.c

 

ALLELUJA Alleluja. 5. szám. Jézus mondja, † „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem, boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek.” Jn 20,29 – 5. tónus. Alleluja.

 

Jn 20,19-31 † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.” A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: „Láttuk az Urat.” De ő így szólt: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!” Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Tamásnak pedig ezt mondta: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás így válaszolt: „Én Uram, én Istenem!” Jézus ezt mondta neki: „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!” Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. Ezek az evangélium igéi.

 

 

 

55_kerdes_megoldas.jpgbeke_veled_megoldas.jpg

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 90
Tegnapi: 50
Heti: 427
Havi: 1 346
Össz.: 92 958

Látogatottság növelés
Oldal: HÚSVÉT 2.VASÁRNAPJA
"C"liturgikus év SZÍNEZHETŐ REJTVÉNYEK és KOTTÁS VÁLASZOS ZSOLTÁROK - © 2008 - 2018 - cevrajzosevangelium.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: rajzos evangélium c év - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »